Get Adobe Flash player

NAGRODY – STATUETKI

ZŁOTE  DĘBY

przyznawane w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie

Regulamin

I. Cele:

 1. Wyłonienie uczniów wyróżniających się postawą oraz osiągających sukcesy w szkole i poza szkołą,
 2. Promowanie wśród uczniów postaw godnych naśladowania,
 3. Motywowanie uczniów do samodoskonalenia,
 4. Docenienie starań i skutecznych działań osób i instytucji na rzecz rozwoju i promocji szkoły.

II. Ogólne założenia:

ZŁOTE DĘBY to nagroda - statuetka przyznawana indywidualnie uczniom klas 4 – 8  szkoły podstawowej  i uczniom klas gimnazjum (do wygaśnięcia) PSP w Dąbrowie  w kategoriach, które są odzwierciedleniem przedmiotów szkolnych, a także za zachowanie i aktywność społeczną.

ZŁOTE DĘBY – PRZYJACIEL SZKOŁY to statuetka przyznawana osobie, firmie, instytucji, organizacji, których zaangażowanie w istotny sposób wpłynęło na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

Nagrody – statuetki funduje Rada Rodziców i Spółdzielnia Uczniowska przy PSP w Dąbrowie.

III. Zasady przyznawania

1. Powołuje się Kapitułę ZŁOTYCH DĘBÓW, w skład której wchodzą:

 • troje nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną (o ile to możliwe niezwiązani bezpośrednio z nominowanymi),
 • troje rodziców wybranych przez Radę Rodziców (o ile to możliwe niezwiązani bezpośrednio  z nominowanymi),
 • troje uczniów wybranych przez Samorząd Uczniowski ( o ile to możliwe uczniowie nie mogą być nominowani).

2. W klasach 4 – 8 szkoły podstawowej (i klasach gimnazjum do jego wygaśnięcia) przewiduje się następujące kategorie:

 • ARTYSTA SŁOWA (język polski),
 • MISTRZ WIEDZY HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ (historia, historia i społeczeństwo, WOS),
 • ŚCISŁOWIEC (matematyka, fizyka, informatyka),
 • NAUKOWIEC (biologia, przyroda, chemia, geografia),
 • POLIGLOTA (język angielski, język niemiecki),
 • ARTYSTA (plastyka, technika, muzyka, zajęcia artystyczne),
 • FILANTROP (mistrz dobrego obyczaju, społecznik, religia, etyka, edukacja dla bezpieczeństwa),
 • SUPER  UCZEŃ – absolwent szkoły, który zdobył największą ilość statuetek w całym cyklu nauczania.

3. Uczniów w kategoriach: ARTYSTA SŁOWA, ARTYSTA, MISTRZ WIEDZY HISTORYCZNEJ I OBYWATELSKIEJ, ŚCISŁOWIEC, POLIGLOTA, NAUKOWIEC, typują nauczyciele wszystkich przedmiotów mieszczących się w danej kategorii; natomiast  w kategorii FILANTROP – wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciele świetlicy szkolnej, pedagog szkolny, nauczyciele religii i etyki.  Pod nominacjami podpisują się wszyscy nauczyciele nominujący ucznia.

4. Do nagrody – statuetki ZŁOTE DĘBY – PRZYJACIEL SZKOŁY nominują : Dyrekcja, Rada Rodziców i  Rada Pedagogiczna PSP w Dąbrowie.

5. W każdej kategorii, nominować można maksymalnie do 9 kandydatów, nie mniej niż 3 (w przypadku braku wymaganej ilości nominacji w danej kategorii – statuetka w tej kategorii nie będzie przyznawana – za wyjątkiem finalistów i laureatów konkursów wojewódzkich i krajowych).

6. Zgłoszenie odbywa się poprzez przygotowanie przez nauczycieli nominujących w każdej kategorii wspólnej nominacji i złożenie ich do sekretarza Kapituły w terminie podanym przez sekretarza. W skład materiałów wchodzą:

 • Karta Nominowanego, której schemat dołączony jest do niniejszego Regulaminu,
 • materiały do umieszczenia w gazetce ściennej,
 • informacje w formie elektronicznej do umieszczenia na stronie internetowej szkoły.

7. Materiały dotyczące nominowanych mają posłużyć przedstawieniu sylwetek kandydatów całej społeczności szkolnej oraz ułatwić wybór w poszczególnych kategoriach.

IV. Kryteria konieczne do uzyskania nagrody:

1. W kategoriach: ARTYSTA SŁOWA, ARTYSTA, MISTRZ WIEDZY HISTORYCZNEJ   I OBYWATELSKIEJ, ŚCISŁOWIEC, POLIGLOTA, NAUKOWIEC, nominujący nauczyciele zespołów przedmiotowych powinni kierować się następującymi kryteriami:

 • ocena w ubiegłym semestrze celująca lub bardzo dobra oraz w ubiegłym roku szkolnym ocena celująca lub bardzo dobra z danego przedmiotu; ewentualnie wyróżnienie  (dotyczy byłych uczniów klas 3 szkoły podstawowej) ,
 • udział i sukcesy w konkursach szkolnych (kuratoryjne, ogólnopolskie, wojewódzkie, powiatowe, gminne, szkolne)
 • reprezentowanie szkoły z sukcesami w konkursach i innych przedsięwzięciach (szkolnych i pozaszkolnych),
 • aktywny udział w kołach zainteresowań i organizacjach,
 • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi, w tym pomoc koleżeńska, pokazy, inne działania z własnej inicjatywy,
 • uczeń był nominowany do ZŁOTYCH DĘBÓW w poprzednich latach,
 • dodatkowo poza kryteriami można wziąć pod uwagę: rozwijanie wyjątkowych, oryginalnych  zainteresowań poza szkołą.

2. W kategorii FILANTROP, nominujący nauczyciele i wychowawcy powinni kierować się następującymi kryteriami:

 • ocena zachowania w ubiegłym semestrze i ubiegłym roku wzorowa bądź bardzo dobra; zachowanie przykładne (dotyczy byłych uczniów klas 3 szkoły podstawowej),
 • postawa w szkole i poza nią będąca wzorem do naśladowania,
 • takt i kultura osobista będące wzorem do naśladowania dla uczniów,
 • godne reprezentowanie szkoły w uroczystościach i imprezach poza szkołą,
 • wyjątkowe czyny godne naśladowania,
 • życzliwość, empatia i chęć niesienia pomocy,
 • zaangażowanie w realizację uroczystości, apeli, projektów szkolnych,
 • aktywny udział w realizacji imprez środowiskowych,
 • działalność pozaszkolna, która może być wzorem dla innych osób, takich jak  wolontariat, działalność społeczna, akcje charytatywne,
 • udział i sukcesy w konkursach szkolnych,
 • reprezentowanie szkoły z sukcesami w konkursach i innych przedsięwzięciach (szkolnych  i pozaszkolnych),
 • uczeń był nominowany do ZŁOTYCH DĘBÓW w poprzednich latach.

3. W kategorii PRZYJACIEL SZKOŁY, nominujący powinni kierować się następującymi kryteriami:

 • owocna praca w Radzie Rodziców,
 • projektowanie i wykonanie prac związanych z modernizacją pomieszczeń dydaktycznych i socjalnych,
 • sponsorowanie pomocy dydaktycznych, sprzętu szkolnego, nagród konkursowych oraz spraw socjalnych uczniów,
 • pozyskiwanie sponsorów,
 • wolontariat,
 • dyspozycyjność na potrzeby szkoły (współorganizacja imprez  szkolnych),
 • wspomaganie szkoły pracą własną,
 • życzliwy stosunek do dzieci i  młodzieży,
 • publiczne wspieranie i popularyzacja działań szkoły.

Statuetki w kategorii  PRZYJACIEL SZKOŁY przyznaje się nowym osobom i instytucjom. Nagrodę PRZYJACIEL SZKOŁY otrzymuje się tylko raz. Laureat zostaje wpisany na honorową listę PRZYJACIÓŁ SZKOŁY.

4. Uczniowie, którzy zostali laureatami lub finalistami konkursów wojewódzkich i krajowych otrzymują za to osiągnięcie statuetki ZŁOTYCH DĘBÓW w pierwszej kolejności. W tej sytuacji w kategoriach, w których taka sytuacja występuje, kapituła ma prawo przyznać drugą statuetkę innej nominowanej osobie.

V. Wybory

1. Na specjalnym posiedzeniu, które odbywa się w połowie maja, Kapituła zapoznaje się z sylwetkami nominowanych do nagrody uczniów.

2. Wybór uczniów, którzy otrzymają nagrodę - statuetkę ZŁOTE DĘBY następuje każdorazowo w wyniku głosowania.

3. Z posiedzenia Kapituły i głosowania sporządza się protokół.

4. Kapituła przyznaje również nagrodę – statuetkę  SUPER UCZEŃ.  Otrzymuje ją absolwent szkoły podstawowej i absolwent gimnazjum, który w trzyletnim cyklu edukacyjnym zdobył największą ilość statuetek oraz wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i zaangażowaniem na rzecz szkoły.

5. Kapituła może również przyznać również nagrodę - statuetkę PRZYJACIEL SZKOŁY rodzicowi, instytucji lub innej osobie działającej na rzecz szkoły. Podczas gali wręczenia statuetek ma miejsce wpis do Księgi Przyjaciół Szkoły (wersja papierowa i wersja elektroniczna – strona internetowa szkoły).

VI. Nagrody

1. Nagrodą dla ucznia zdobywcy ZŁOTYCH DĘBÓW w każdej kategorii jest:

 • statuetka ZŁOTYCH DĘBÓW wręczona podczas uroczystej gali,
 • list gratulacyjny dla Rodziców wręczony uroczyście podczas gali,
 • przedstawienie sylwetki laureata na stronie internetowej szkoły.

2. Nagrodą dla osoby/ instytucji – zdobywcy  ZŁOTYCH DĘBÓW – PRZYJACIEL SZKOŁY jest:

 • statuetka ZŁOTYCH DĘBÓW wręczona podczas uroczystej gali,
 • wpis do Księgi Przyjaciół Szkoły i przedstawienie sylwetki laureata na stronie internetowej szkoły.

3. Uroczystość wręczenia  ZŁOTYCH DĘBÓW odbywa się na przełomie maja i czerwca każdego roku. Uświetniają ją zaproszeni goście: władze samorządowe i oświatowe, rodzice, dyrekcja szkoły, nauczyciele, dotychczasowi i nominowani przyjaciele szkoły, nominowani uczniowie.

4. Wszyscy nominowani uczniowie – otrzymują dyplom oraz dodatkowe punkty z zachowania (+50 punktów).

5. Podczas uroczystości obowiązują stroje galowe.

VII. Postanowienia końcowe

Decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu tytułu ZŁOTYCH DĘBÓW jest suwerenna i nie ma prawa jej zmienić żaden inny organ szkoły.

 

Dąbrowa, dnia  15 stycznia 2018 r.

 

Plik do pobrania:

NOWA Karta zgłaszania nominacji ZŁOTE DĘBY.docx

Dziennik Lekcyjny

Godziny lekcyjne

 

1. 8:05 - 8:50

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5.11:40 - 12:25

6. 12:40 - 13:25

7. 13:40 - 14:25

8. 14:30 - 15.15

Zegar

Ulti Clocks content

Foto

DSCN4127.JPG

Informacje dnia


Dzisiaj jest: Piątek
18 Czerwca 2021
Imieniny obchodzą
Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia,
Marek, Marina, Paula

Do końca roku zostało 197 dni.
Zodiak: Bliźnięta

Kalkulator

profesjonalny

Sonda

Twój ulubiony przedmiot?
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 


Copyright © 2010 IK. All Rights Reserved.